We designed EthikAI™ 
 
 

Corporate News

Wednesday 10 April 2024, The Hague, The Netherlands. For immediate release:


UPDATE: On 2 March 2024, senior management notified the Board of Directors (BoD) of impropriate behavior among Expert Panel members. The Expert Panel members involved were Prof. Marc Veldhoen and Madam Fabienne Wittelings, with suspicion further extended to another 3 collaborators. The details of the 3 collaborators are under seal.  

Between March 2023 and April 2024, with input from digital investigators, senior management received the advice of BoD to proceed to file for damages against 5 persons. Social Media accounts belonging to TAI and Corporate Email accounts were seized and returned to senior management after this 13-month audit.


TAI is preparing to be conducting and be cooperating with Portuguese authorities and the Lisboa University to retrieve evidence with testimonies.


As a commercial company, our Expert Panel members are non-paid key people with a significant knowledge of specific areas of interest to TAI. It is the BoD responsibility for conducting interviews after receiving complaints and advice on possible claims.


On 2 March 2024, the unanimous decision was made by the BoD to discharge both Expert Panel members.Since its incubation, THEMATIC AI (TAI) has been at the forefront of developing novel technologies such as cinematic techniques that allow for greater script conversions to engage the audience. EthikAI ™ is the premier data discovery tool to assist in consistent workflow designs tackling disinformation complex structures. 


EthikAI™: Safe, Intuitive, and Reliable. 

Woensdag 10 april 2024, Den Haag, Nederland. Voor onmiddellijke publicatie:  


UPDATE: Op 2 maart 2024 heeft het senior management de Raad van Bestuur (RvB) op de hoogte gebracht van ongepast gedrag onder de leden van het Expert Panel. De betrokken leden van het Expert Panel waren Prof. Marc Veldhoen en mevrouw Fabienne Wittelings, met verdenking verder uitgebreid tot nog eens 3 personen. De gegevens van de 3 personen zijn verzegeld.

Tussen maart 2023 en april 2024 heeft het senior management, met input van digitale rechercheurs, het advies van de RvB gekregen om over te gaan tot het indienen van een schadevergoeding tegen 5 personen. Sociale media-accounts van TAI en zakelijke e-mailaccounts werden in beslag genomen en na deze audit van 13 maanden teruggegeven aan het senior management.

TAI bereidt zich voor op het uitvoeren van en werken met de Portugese autoriteiten en de Universiteit van Lissabon om bewijsmateriaal met getuigenissen op te halen.

Als commercieel bedrijf zijn onze leden van het Expert Panel niet-betaalde sleutelfiguren met een aanzienlijke kennis van specifieke interessegebieden voor TAI. Het is de verantwoordelijkheid van de RvB voor het afnemen van interviews na het ontvangen van klachten en advies over mogelijke claims.  


Op 2 maart 2024 heeft de RvB unaniem besloten om beide leden van het deskundigenpanel te ontslaan.Sinds de oprichting heeft THEMATIC AI (TAI) een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals film technieken, om grotere scriptconversies mogelijk te maken. EthikAI ™ is de belangrijkste tool voor het ontdekken van gegevens om te helpen bij consistente workflowontwerpen die complexe desinformatiestructuren aanpakken.

 

EthikAI™: Safe, Intuitive, and Reliable.